“AKÇAY SULAK ALANI’NIN SONUNU HAZIRLIYORLAR” « 10Balikesir

26 Mayıs 2022 - 20:03

“AKÇAY SULAK ALANI’NIN SONUNU HAZIRLIYORLAR”

“AKÇAY SULAK ALANI’NIN SONUNU HAZIRLIYORLAR”
Son Güncelleme :

02 Şubat 2022 - 14:32

DÜNYA SULAK ALAN­LAR GÜNÜ’NDE EDREMİT ÇEVRE PLAT­FOR­MU’NDAN ÇAR­PI­CI AÇIK­LA­MA

EDREMİT Çevre Plat­for­mu Söz­cü­sü Ku­bi­lay Öz­türk, 2 Şubat Dünya Sulak Alan­lar Günü do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Akçay Sulak Alanı’ndaki ge­liş­me­le­re ve sür­dür­dük­le­ri çevre mü­ca­de­le­si­ne dik­kat çekti. Ku­bi­lay Öz­türk, “Ne yazık ki, son yıl­lar­da bir ta­ra­fın­dan Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si eliy­le sa­tıl­mak, diğer ta­ra­fın­dan da Ed­re­mit Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan imar izin­le­ri ve­ril­mek su­re­tiy­le, Dal­yan’ın sonu ha­zır­la­nı­yor. Bu son sulak alan­lar, in­saf­sız­ca yön­tem­ler­le dol­du­ra­rak, suya ve top­ra­ğa ay­kı­rı uy­gu­la­ma­la­ra tabi tu­ta­rak, her gün yeni bir ya­pı­laş­ma gi­ri­şi­mi­ne konu edi­le­rek yok edil­me­den de bu iştah bit­me­yecek gibi du­ru­yor” dedi.

Ed­re­mit Çevre Plat­for­mu Söz­cü­sü Ku­bi­lay Öz­türk’ün açık­la­ma­sı şöyle:
“Ge­ze­ge­ni­miz­de­ki su kay­nak­la­rı­nın ba­şın­da ge­li­yor sulak alan­lar. Ba­tak­lık­lar, taş­kın düz­lük­le­ri, tur­ba­lık­lar, ne­hir­ler, göl­ler, tuz­la­lar, deniz ça­yı­rı ya­tak­la­rı ve pek çok deniz kı­yı­sı alan­lar bu kap­sa­ma gi­ri­yor. Bu ne­den­le, sulak alan­la­rı ve bun­lar­dan ya­rar­la­nan tüm can­lı­la­rı akıl­cı bir şe­kil­de ko­ru­mak ama­cıy­la 2 Şubat 1971’de Ram­sar Söz­leş­me­si dü­zen­len­di ve bu­gü­ne kadar Tür­ki­ye’nin de için­de ol­du­ğu 171 ülke im­za­la­dı bu söz­leş­me­yi. Ay­rı­ca ka­mu­oyun­da ge­rek­li du­yar­lı­lı­ğı sağ­la­mak için de 1977 yı­lın­dan beri kut­la­nı­yor Dünya Sulak Alan­lar Günü.
Ül­ke­miz­de halen top­la­mı 179.482 hek­ta­rı bulan oniki adet tes­cil ve ilan edil­miş sulak alan bu­lu­nu­yor. Tes­ci­li ya­pıl­ma­yan sulak alan­lar da var ve bun­la­rın ço­ğun­lu­ğu ne yazık ki insan bas­kı­sı­na maruz ka­lı­yor. Ya­pı­laş­ma, tu­rizm, bazı üre­tim fa­ali­yet­le­ri ve av­cı­lık gibi et­men­le­rin yanı sıra, bilim dışı su kul­la­nım yö­ne­tim­le­ri de bu alan­la­rı teh­dit edi­yor. Oysa sulak alan­lar, sa­de­ce su kay­nak­la­rı açı­sın­dan değil, çok çe­şit­li tür­le­rin ba­rın­ma­la­rı açı­sın­dan da büyük önem ta­şı­yor.

 

 

“DAL­YAN’DAKİ DURUM DO­ĞA­YA VE KAMU HAK­KI­NA SAY­GI­SIZ­LIK”
Tes­ci­li ya­pıl­ma­yan ve baskı al­tın­da olan bu tür­den sulak alan­lar­dan bi­ri­si de bizim yaşam ala­nı­mız­da. Ed­re­mit ile Bur­ha­ni­ye il­çe­le­ri ara­sın­da kalan ve Kaz­dağ­la­rı eko­sis­te­mi­nin de­niz­le bir­leş­ti­ği böl­ge­yi ta­nım­la­yan Akçay Sulak Alanı veya bi­li­nen diğer is­miy­le Dal­yan, geç­miş yıl­lar­da­ki gör­ke­min­den uzak­laş­mış olsa da, eli­miz­de kalan son doğal miras olma özel­li­ği­ni halen ko­ru­yor. Bin­ler­ce yıl bo­yun­ca, dağ ile deniz ara­sın­da yer alan su or­ta­mın­da­ki ku­cak­laş­ma­yı, doğal den­ge­yi de ko­ru­ya­rak makul bir şe­kil­de sağ­la­mış bu alan. Ancak 1960’lı yıl­lar­dan iti­ba­ren artan insan bas­kı­sı ile bu doğal denge her sene biraz daha bo­zu­la­rak, gü­nü­müz­de ne­re­dey­se or­ta­dan kal­dı­rı­la­cak hale gel­miş du­rum­da.
Ne yazık ki, son yıl­lar­da bir ta­ra­fın­dan Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si eliy­le sa­tıl­mak, diğer ta­ra­fın­dan da Ed­re­mit Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan imar izin­le­ri ve­ril­mek su­re­tiy­le, Dal­yan’ın sonu ha­zır­la­nı­yor. Bu son sulak alan­lar, in­saf­sız­ca yön­tem­ler­le dol­du­ra­rak, suya ve top­ra­ğa ay­kı­rı uy­gu­la­ma­la­ra tabi tu­ta­rak, her gün yeni bir ya­pı­laş­ma gi­ri­şi­mi­ne konu edi­le­rek yok edil­me­den de bu iştah bit­me­yecek gibi du­ru­yor. Üs­te­lik ne dep­rem ol­gu­su, ne ze­mi­nin ya­pı­sı, ne de de­niz­de­ki bal­çık ar­tı­şı dik­ka­te alın­mı­yor. De­re­le­rin bile kir­le­ti­ci kay­nak­lar­dan te­mel­li kur­ta­rıl­ma­la­rı ye­ri­ne, dip te­miz­lik­le­ri ya­pı­lı­yor sa­de­ce. Bütün bun­lar için çok büyük kay­nak­lar da har­ca­nı­yor ama or­ta­da her­ke­sin an­la­ya­ca­ğı bir müş­te­rek plan bile yok halen. “Şu­ra­ya bugün bunu ko­ya­lım, yarın da şunu sa­ta­lım” di­ye­rek yö­ne­ti­le­mez Dal­yan. Bunun adı du­yar­sız­lık­tır, do­ğa­ya ve kamu hak­kı­na say­gı­sız­lık­tır. Ni­te­kim bu şe­kil­de atı­lan bütün adım­lar tı­ka­nı­yor, kent ve ge­le­ce­ği için be­lir­siz­lik ha­li­ne ge­li­yor, doğa daha da kir­le­ti­li­yor, çö­züm­ler iyice ula­şı­la­maz hale ge­ti­ri­li­yor, ha­liy­le hu­ku­ka baş­vu­ru­lar da gi­de­rek ar­tı­yor.
O ne­den­le, yaşam ala­nı­mız­da­ki sulak alan­la­ra bütün bun­la­rı reva gö­ren­le­ri bu 2 Şubat Dünya Sulak Alan­lar Günü’nde şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Hem bugün ve hem de yarın, kente karşı suç iş­le­yen­ler­den, doğal de­ğer­le­ri­mi­zi ko­ru­mak ye­ri­ne ka­zan­ca tah­vil et­me­ye ko­şan­lar­dan, sulak alan­la­rı akıl­cı yö­ne­te­me­yen­ler­den mut­la­ka hesap so­ra­ca­ğı­mı­zı bir kez daha du­yu­ru­yo­ruz.”

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.